.: ปรัชา/วิสัยทัศน์ :.ปณิธาน

"รู้ภาษา พัฒนาความรู้ สู่สังคมโลก"


วิสัยทัศน์

"ศูนย์ภาษาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อาชีพ ชุมชน และท้องถิ่นไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมโลก"