TOEIC : Test of English for International Communication


สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC คืออะไร ❓

ข้อสอบ TOEIC มีชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบ
ที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน และนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู้วัยทำงาน ซึ่งข้อสอบ TOEIC ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่องค์กร และบริษัทชั้นนำต่างต้องการอีกด้วย เท่ากับว่าข้อสอบ TOEIC สามารถเพิ่มโอกาสให้กับหลาย ๆ คนที่กำลังหางานได้จริง ๆ ซึ่งรูปแบบข้อสอบ TOEIC จะมี 2 รูปแบบ คือ Listening & Reading Test และ Speaking & Writing Test

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC มีอะไรบ้าง ❓

คะแนนเต็ม 990 คะแนน จำนวนข้อสอบ 200 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง


ข้อสอบTOEIC แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้❓
Listening Comprehension (495 คะแนน) จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบการสอบ : ข้อสอบไปพร้อมๆ กันกับเทป ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
Part 1 - Photographs (รูปภาพ)
Part 2 - Question-Response (การถาม-ตอบ)
Part 3 - Conversation (บทสนทนา)
Part 4 - Short Talks (บทพูดแบบสั้น)

Reading Comprehension (495 คะแนน) จำนวน 100 ข้อ
รูปแบบการสอบ : ผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง ซึ่งจะมีเวลาให้ 75 นาที
Part 5 - Incompleted Sentences (ประโยคใจความไม่สมบูรณ์)
Part 6 - Text Completion (เติมคำตอบในเนื้อเรื่อง)
Part 7 - Reading Comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ)

สิ่งที่ต้องเตรียมและการปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้อง TOEIC

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

• ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน
• ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
• ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ หรือสัมภาระที่นำติดตัวมาด้วย เข้าห้องสอบ
• ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการทำข้อสอบ
• ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากาก ตลอดเวลาที่ทำการสอบ
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
• ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กในร่างกายจะต้องมีใบรับรองแพทย์(ตัวจริง)ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบ


สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
• นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
• เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
• บุคคลทั่วไป - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ