.: โครงสร้างบุคลากร :.


สายวิชาการ

นางสาวพรพรรณ โพธิสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์ภาษา


นางสุภาวดี ในเสนา
รองหัวหน้าศูนย์ภาษา


Mrs. Suneeta Chuamon
รองหัวหน้าศูนย์ภาษา


นางสาวธิดากุล บุญรักษา
รองหัวหน้าศูนย์ภาษา


Mr. Craig Roy Whatson
อาจารย์ชาวต่างประเทศ


Mr. Nirmal Dabral
อาจารย์ชาวต่างประเทศ


Ms. Satwika Nindya Kirana
อาจารย์ชาวต่างประเทศ


นางสาวอาทิตยา หอยสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวรุ่งทิวา บุญลือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายธีรภัทร ปานพุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายธิติ พรหมสูตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายพรเทพ พวงสมบัติ
นักวิเทศสัมพันธ์


นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


นางศิริรัตน์ สนธิรักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร