.: วัตถุประสงค์ :.วัตถุประสงค์ในการดำเนินการของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนทางภาษา และการพัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษา ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริการด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้บริการทางภาษาต่างๆ แก่หน่วยงาน และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าศึกษาวิจัยด้านภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ
5. เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ภาษามีศักยภาพ สามารถให้การฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในด้านภาษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ