.: ความเป็นมาของศูนย์ภาษา :.


เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะเทียบเท่าคณะเมื่อปีการศึกษา 2540 เดิมศูนย์ภาษาแห่งนี้เริ่มดำเนินการเป็นศูนย์ภาษาของสหวิทยาลัยพุทธชินราชโดยได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เป็นศูนย์ภาษาแห่งที่ 5 ในจำนวน 8 แห่งของกรมการฝึกหัดครู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าปรับปรุงให้บริการการเรียนการสอนการอบรมภาษาทั่วไปโดยที่ทำการชั่วคราว ของศูนย์ภาษาอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้นล่าง ห้อง 312 ตั้งแต่แรก ตั้งหน่วยงานศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณจากกรมการฝึกหัดครูโดยตรงเพื่อดำเนินการและเป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ภาษาได้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ เช่น เปิดบริการห้องสมุดภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป เปิดอบรมภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ คือ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบโทเฟิลอบรมภาษาอังกฤษในโครงการประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ และในปีการศึกษา 2539 ได้จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง Language Teaching Towards Globalization เป็นเวลา 3 วัน และให้บริการ การแปลเอกสารต่างๆ เป็นต้น