.: ปณิธานและพันธกิจ :.ปณิธาน

"ศูนย์ภาษาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อาชีพ ชุมชน และท้องถิ่นไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมโลก"


พันธกิจ

• ด้านการศึกษา
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้มีความูรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทุกรูปแบบ
2. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปทั้งระดับประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้น
3. จัดให้ความการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ตลอดปีของการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป


• ด้านการบริการวิชาการ
1. บริการการใช้งานห้องสมุดภาษา ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งห้องเรียนภาษาด้วยตนเอง การเรียนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้มีทักษะด้านการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น
2. บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป
3. บริการอบรมและสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป