วันและเวลา สำหรับสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ


สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
เปิดเก็บชั่วโมงในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์และวันอาทิตย์

วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี

รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.


วันเสาร์และวันอาทิตย์

รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.


เปิด สอบ วันละ 2 รอบในวันพุธและวันศุกร์
รอบเช้า เวลา 9.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น.

หมายเหตุ: ‼️ นักศึกษาต้องมาก่อนเวลา 30 นาที และตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้ครบทั่ว
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ‼️
นักศึกษาที่ทำการจองเก็บชั่วโมงรวมถึงการสมัครสอบ หากไม่มาจะถูกตัดสิทธิการจองเป็นเวลา 1 สัปดาห์
สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.
เปิดเก็บชั่วโมงในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์และวันอาทิตย์

รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.

เปิด สอบ ในช่วงบ่ายของวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 13.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00 น.

หมายเหตุ: ‼️ นักศึกษาต้องมาก่อนเวลา 30 นาที และตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้ครบทั่ว
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ‼️
นักศึกษาที่ทำการจองเก็บชั่วโมงรวมถึงการสมัครสอบ หากไม่มาจะถูกตัดสิทธิการจองเป็นเวลา 1 สัปดาห์