มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

ภายใต้ความหลากหลายของหลักสูตรที่ทันสมัย มุ่งสู่การาร้างอนาคตที่ดีของทุกคน

"เลือก" หลักสูตรที่ใช่

เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)

เจอไวรัสเธอคงเป็นไข้ เจอหลักสูตรที่ใช่คงเป็นเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญงานภาษา พัฒนาสู่อาชีพที่หลากหลาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อมุ่งอนาคตอย่างมีความสุข กับครอบครัวพัฒนาสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ดูแลกันดั่งครอบครัว

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สร้างพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้นำสังคมและท้องถิ่น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รักความยุติธรรม เชื่อมั่นความเท่าเทียม

หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาวิทยกาการดนตรีและศิลปะการแสดง

เรียนรู้แบบ FUN FUN สร้างสรรค์สู่นักบริหารจัดการดนตรีและการแสดงอย่างมืออาชีพ

"มาร่วมสร้าง อนาคต"

กับหลักสูตร ที่มีความหลากหลายทันสมัย มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่ดีของทุกคน

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217 สมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nsru.ac.th/pr

สมัครเรียน »