หลักสูตรคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

การศึกษาคือการลงทุนแล้วการลงทุนที่ดี คือ อะไร? ไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่าแต่เป็นการลงทุนในสิ่งที่คุณรัก พบกับหลักสูตรคุณภาพของเรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)

ผลิตครูดนตรีคู่ศิลปิน เรียนจบเแล้วเป็นได้ทั้งข้าราชการครูและศิลปิน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)

ศิลปะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงามและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการพัฒนาบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และคุณค่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม

บัณฑิตที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเข้าใจปัญหาสังคมได้อย่างเชื่อมโยงรอบด้านและลึกซึ้ง

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ผลิตนักภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่มีความรู้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รักความยุติธรรม เชื่อมั่นความเท่าเทียม

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สร้างพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นผู้นำสังคมและท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สร้างนักบริหารงานที่มีสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานภาครัฐ

หลักสูตร ที่จะทำให้คุณหลงรัก

  • "รู้" คือ การเรียนรู้อย่างตั้งใจ
  • "เป็น" คือ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
  • "เก่ง" คือ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

นี่คือผลตอบแทน การลงทุนที่คุ้มค่าในสิ่งที่คุณรัก เรียนในสิ่งที่รัก มีความสุขในสิ่งที่เลือก เพื่อได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เราไม่ใช่แค่สถานที่ให้ความรู้แต่เป็นที่เตรียมความพร้อม สู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ


รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 สมัครได้ที่