July 8, 2019 - Nakhonswan THA
ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้
Horizon of Knowledge
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ : Horizon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น
สถานที่ประชุมวิชาการ

ห้องประชุมชอนตะวัน

  • อาคาร 15 ชั้น 4
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ตำบลนครสวรรค์ตก
  • ถนนสวรรค์วิถี
  • อำเภอเมืองนครสวรรค์
  • จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  • โทร:0-5621-9100 ต่อ 2202
วันที่ประชุมวิชาการ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  • ร่วมกิจกรรม
สาขาที่เปิดรับผลงาน
ภาษาและวรรณกรรม
คติชนวิทยา
ภาษาและการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนศึกษา
การพัฒนาชุมชน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
กำหนดการส่งผลงาน
ประชาสัมพันธ์-เปิดรับบทความ
30 พฤษภาคม 2562
ปิดรับบทความ
21 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ
28 มิถุนายน 2562
วันงาน
8 กรกฎาคม 2562

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

“ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ : Horizon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION)
1. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายกำหนดให้นำเสนอเรื่องละ 1 คน โดยใช้โปรแกรม Power Point ประกอบการนำเสนอ เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที รวมทั้งสิ้น 15 นาที
2. เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
2.1 บทความที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2.2 บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

• บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จำนวน 250 คำ

• บทความฉบับสมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม (มีรูปแบบตามที่กำหนด)

• ประวัติผู้นำเสนอผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสถาบันการศึกษา (มีรูปแบบตามที่กำหนด)

หมายเหตุ* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธบทความที่ผู้นำเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
2. การจัดแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ 1 วัน (วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562)
3. ผู้นำเสนอโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรรมการตัดสินและผู้เยี่ยมชมผลงาน
4. เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
- กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
- รายละเอียดของโปสเตอร์ ประกอบด้วย

• ชื่อเรื่อง

• ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด

• บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่ แบ่งเป็นข้อๆ

• บทนำ บ่งบอกพื้นฐานหรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อนและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

• วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ข้อมูล

• ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา

• สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์

• เปรียบเทียบและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย

• เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

รูปแบบการประชุมวิชาการ

กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์