นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์

นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP