นางสาวอุษา มากอง

นางสาวอุษา มากอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หากเรายังไม่คิดที่จะก้าว แล้วเราจะถึงเส้นชัยได้อย่างไร

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP