อาจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์

อาจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี-รักษาการหัวหน้าสำนักงาน-อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP