นางสาวนิชาพัฒน์ จันทร์ลอย

นางสาวนิชาพัฒน์ จันทร์ลอย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความสำเร็จ เกิดจาก การลงมือทำ ไม่ใช่แรงอธิษฐาน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP