นางสาวมลิวัลย์ มั่งมี

นางสาวมลิวัลย์ มั่งมี

นักวิชาการศึกษา

ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข พึงทำประโยชน์เพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เครื่องลำบากยินดีเสมอ เมื่อผู้อื่นมีสุขเจริญงอกงาม และใจกลาง กลางตามเหตุตามผลอันสมควร

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP