ว่าที่ร.ต.อนุ คุ้มเพชร

ว่าที่ร.ต.อนุ คุ้มเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อยากเก่ง ก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP