อาจารย์เยาวนาถ ดาเกลี้ยง

อาจารย์เยาวนาถ ดาเกลี้ยง

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์

อย่าท้อในสิ่งที่ไม่พยายาม อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่ม

ศศ.บ (นาฏศิลป์และการละคร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP