อาจารย์เมธินี แจ่มรุจี

อาจารย์เมธินี แจ่มรุจี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ศศ.ม. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP