ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

น.ม.(บริหารงานยุติธรรม)

นบ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)

น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)เกียรตินิยมอันดับ 2

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP