ผศ.อนัญญา วารีสอาด

ผศ.อนัญญา วารีสอาด

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP