อาจารย์หทัยชนก คะตะสมบูรณ์

อาจารย์หทัยชนก คะตะสมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

พช.ม.(การพัฒนาชุมชน)

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP