อาจารย์สุภาวดี ในเสนา

อาจารย์สุภาวดี ในเสนา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ-หัวหน้าสาขา

...

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP