ดร.สุบัณฑิตย์ จันทร์สว่าง

ดร.สุบัณฑิตย์ จันทร์สว่าง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP