อาจารย์สุดาพิมพ์ เยี่ยงยงค์

อาจารย์สุดาพิมพ์ เยี่ยงยงค์

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี)
ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP