อาจารย์สมพงษ์ ฟักผล

อาจารย์สมพงษ์ ฟักผล

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

ไม่มีคติก็ประสพความสำเร็จได้

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP