ดร.ศมลพรรณ ภู่เล็ก

ดร.ศมลพรรณ ภู่เล็ก

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม-หัวหน้าสาขาวิชา

ความสำเร็จต้องลงมือทำ

ศษ.บ.  (วิจิตรศิลป์) ,2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ) , 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP