อาจารย์วรารักษ์ พูนวิวัฒน์

อาจารย์วรารักษ์ พูนวิวัฒน์

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

M.A.(Chinese Linguistic and Applied Linguistics)

ค.บ. (ภาษาจีน)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP