อาจารย์วรวิทย์ นพแก้ว

อาจารย์วรวิทย์ นพแก้ว

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พธ.บ.(รัฐศาสตร์) กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP