อาจารย์วรรธนนันท์ ใจสะอาด

อาจารย์วรรธนนันท์ ใจสะอาด

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์

...

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP