อาจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี

อาจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์-หัวหน้าสาขาวิชา

ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำ....อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้

ศป.บ (นาฏศิลป์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP