อาจารย์พัชรี ดินฟ้า

อาจารย์พัชรี ดินฟ้า

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (สังคมศึกษา)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP