อาจารย์พลกฤต เกษตรเวทิน

อาจารย์พลกฤต เกษตรเวทิน

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา-หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา

...

ศศ.ม.(พัฒนาชนบทศึกษา)

ศศ.บ.(การเมืองการปกครอง)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP