อาจารย์ปลฉัตร กลิ่นบางพูด

อาจารย์ปลฉัตร กลิ่นบางพูด

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP