ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์

ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์-หัวหน้าสาขาวิชา

...

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

กศ.ม (จิตวิทยาแนะแนว)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP