อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์

วท.ม. วิทยศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP