อาจารย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย

อาจารย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย

...

รป.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

ร.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP