อาจารย์ธันยพรรษ ปั้นนาค

อาจารย์ธันยพรรษ ปั้นนาค

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...

น.ม.(กฎหมายธุรกิจ)

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 2

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP