อาจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก

อาจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)

ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP