อาจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา-หัวหน้าสาขาวิชา

...

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

M.A. in (Philosophy)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP