อาจารย์ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

อาจารย์ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

...

ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)

อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP