อาจารย์ชนิภรณ์ ภู่มณี

อาจารย์ชนิภรณ์ ภู่มณี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP