อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก

อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก

อาจารย์สาขาศิลปกรรม

ทำยกกำลังเรื่อยๆ

ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา),2553มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ.(ประติมากรรม),2547มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP