อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร

อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...

อ.ม. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP