ว่าที่ ร.ต. ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

ว่าที่ ร.ต. ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
Ph.D. (Education)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP