ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นาคพ่วง

ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นาคพ่วง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (การจัดการภาครัฐแนวใหม่)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP