รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

...

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษาแขนงวัฒนธรรมดนตรี)

ปร.ด. (ไทยศึกษา)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP