ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

...

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP