ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด

ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด

อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

อย่าเพิ่งเห็นว่าไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้ลงมือกระทำ

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)

พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)

พธ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  เกียรตินิยมอันดับ 1

บธ.บ.  (การจัดการทั่วไป)

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP