ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล

ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

...

Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์)
Dip in Applied Linguistics

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP