รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ

รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

...

 ศ.บ.  (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP