นายธีรภัทร ปานพุ่ม

นายธีรภัทร ปานพุ่ม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา

...

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

CONTACT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Humanities and Social Sciences : Nakhon Sawan Rajabhat University
ที่อยู่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

TOP